3 loại thuế, phí phải nộp khi xây nhà cần biết

3 loai thue phi phai nop khi xay nha

Giới thiệu

Khi xây dựng nhà ở, cá nhân, hộ gia đình cần phải nộp một số loại thuế, phí theo quy định của pháp luật. Các loại thuế, phí này được quy định cụ thể như sau:

Thuế xây dựng nhà ở

 • Khái niệm: Thuế xây dựng nhà ở là loại thuế thu trực thu, đánh vào giá trị đầu tư xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân. Thuế này được thu theo tỷ lệ % của giá trị đầu tư xây dựng nhà ở.
 • Đối tượng chịu thuế:
  • Hộ gia đình, cá nhân có nhà ở riêng lẻ
  • Tổ chức, cá nhân có hoạt động xây dựng nhà ở theo hợp đồng xây dựng
 • Giá tính thuế:
  • Giá tính thuế xây dựng nhà ở là giá trị xây dựng nhà ở do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.
 • Thuế suất:
  • Nhà ở từ 01 tầng trở lên, có diện tích sàn xây dựng từ 05 m2 trở lên trên mỗi hộ gia đình, cá nhân: 3%
  • Nhà ở từ 01 tầng trở lên, có diện tích sàn xây dựng trên 05 m2 trên mỗi hộ gia đình, cá nhân: 5%
 • Hồ sơ khai thuế:
  • Hồ sơ khai thuế xây dựng nhà ở được quy định tại Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính.
 • Thời hạn nộp thuế:
  • Thuế xây dựng nhà ở phải nộp một lần trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hoàn thành xây dựng nhà ở.

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng

 • Khái niệm: Lệ phí cấp giấy phép xây dựng là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được cấp giấy phép xây dựng.
 • Đối tượng nộp lệ phí:
  • Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ
 • Mức thu lệ phí:
  • Mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nên mức thu của mỗi tỉnh, thành là khác nhau.
 • Hồ sơ nộp lệ phí:
  • Hồ sơ nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng được quy định tại Điều 10 và Điều 11 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ.
 • Thời hạn nộp lệ phí:
  • Lệ phí cấp giấy phép xây dựng nộp một lần khi nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng.

Lệ phí trước bạ

 • Khái niệm: Lệ phí trước bạ là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi đăng ký quyền sở hữu nhà ở để ghi thông tin vào trang 2 của Giấy chứng nhận (sổ đỏ, sổ hồng).
 • Đối tượng nộp lệ phí:
  • Cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu đăng ký quyền sở hữu nhà ở để ghi thông tin vào trang 2 của Giấy chứng nhận (sổ đỏ, sổ hồng) thì phải nộp lệ phí trước bạ.
 • Mức thu lệ phí:
  • Mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là 0,5%.
 • Hồ sơ khai lệ phí:
  • Hồ sơ khai lệ phí trước bạ được quy định tại Điều 10 và Điều 11 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ.
 • Thời hạn nộp lệ phí:
  • Lệ phí trước bạ nộp một lần trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận (sổ đỏ, sổ hồng).

Một số lưu ý

 • Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở thì không phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân.
 • Mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng và lệ phí trước bạ có thể thay đổi tùy theo từng địa phương.

Kết luận

Cá nhân, hộ gia đình khi xây dựng nhà ở cần lưu ý các loại thuế, phí sau:

 • Thuế xây dựng nhà ở: Hộ gia đình, cá nhân có nhà ở riêng lẻ có diện tích sàn xây dựng từ 05 m2 trở lên trên mỗi hộ gia đình, cá nhân phải nộp thuế xây dựng nhà ở. Thuế suất thuế xây dựng nhà ở được tính theo diện tích sàn xây dựng và giá trị xây dựng nhà ở do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.
 • Lệ phí cấp giấy phép xây dựng: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ phải nộp lệ phí khi được cấp giấy phép xây dựng. Mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định.
 • Lệ phí trước bạ: Cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu đăng ký quyền sở hữu nhà ở để ghi thông tin vào trang 2 của Giấy chứng nhận (sổ đỏ, sổ hồng) thì phải nộp lệ phí. Mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là 0,5%.

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh
Index