Các loại hợp đồng xây dựng theo quy định pháp luật tại Việt Nam

lap ke hoach xay nha 3

Định nghĩa : Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng. (Điều 138 Luật Xây dựng 2014 quy định chung về hợp đồng xây dựng).

Hợp đồng xây dựng tại Việt Nam chia làm 2 loại:

Theo tính chất, nội dung công việc thực hiện, hợp đồng xây dựng gồm:

 • Hợp đồng tư vấn xây dựng;
 • Hợp đồng thi công xây dựng công trình;
 • Hợp đồng cung cấp thiết bị lắp đặt vào công trình xây dựng;
 • Hợp đồng thiết kế – mua sắm vật tư, thiết bị – thi công xây dựng;
 • Hợp đồng chìa khóa trao tay;
 • Hợp đồng xây dựng khác.

Theo hình thức giá hợp đồng áp dụng, hợp đồng xây dựng gồm:

 • Hợp đồng trọn gói;
 • Hợp đồng theo đơn giá cố định;
 • Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh;
 • Hợp đồng theo thời gian;
 • Hợp đồng theo chi phí cộng lại;
 • Hợp đồng theo giá kết hợp;
 • Hợp đồng xây dựng khác.

Thực trạng trong công tác quản lý hợp đồng xây dựng đã xảy ra nhiều tranh chấp, quản lý hợp đồng không hiệu quả, tiến độ chậm bị kéo dài thời gian thực hiện, các điều khoản trong hợp đồng hầu như không thực hiện được do tính cả nể, quen biết, ngại va chạm và kiện tụng.

Nguyên nhân là chủ đầu tư cũng như các nhà thầu chưa thực hiện được 6 vấn đề then chốt:

 • Hồ sơ mời thầu tại thời điểm đấu thầu và tài liệu hợp đồng tại thời điểm ký kết
 • Các điều khoản về chỉ dẫn và quyết định
 • Thủ tục đánh giá đối với các công việc phát sinh/thay đổi/điều chỉnh
 • Gia hạn thời gian hoàn thành
 • Chuẩn hóa quy trình thanh toán giai đoạn
 • Kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan quản lý nhà nước và đánh giá về hư hỏng công trình. 

Giải pháp để quản lý hợp đồng đảm bảo hiệu quả nhất là các bên tham gia cần tìm hiểu và nắm rõ về các hợp đồng xây dựng ở Việt Nam đang thực hiện và áp dụng, các nội dung quản lý hợp đồng và các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý hợp đồng xây dựng để quản lý hợp đồng có hiệu quả cao hơn và đặc điểm cần phải tuân thủ được các nội dung sau:

Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng

Tự nguyện, bình đẳng, hợp tác, không trái pháp luật và đạo đức xã hội; Bảo đảm có đủ vốn để thanh toán theo thỏa thuận của hợp đồng; Đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và kết thúc quá trình đàm phán hợp đồng; Trường hợp bên nhận thầu là liên danh nhà thàu thì phải có thỏa thuận liên danh. Các thành viên trong liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào hợp đồng xây dựng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Nguyên tắc thực hiện hợp đồng xây dựng

Các bên hợp đồng phải thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng về phạm vi công việc, yêu cầu chất lượng, chủng loại, thời hạn, phương thức và những thỏa thuận khác; Trung thực, hợp tác và đúng pháp luật; Không xâm phạm đến lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

Nội dung hợp đồng xây dựng

Hợp đồng xây dựng phải có các nội dung:

 • Căn cứ pháp lý áp dụng;
 • Ngôn ngữ áp dụng;
 • Nội dung và khối lượng công việc;
 • Chất lượng, yêu cầu kỹ thuật của công việc, nghiệm thu và bàn giao;
 • Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng;
 • Giá hợp đồng, tạm ứng, đồng tiền sử dụng trong thanh toán và thanh toán hợp đồng xây dựng;
 • Bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng hợp đồng;
 • Điều chỉnh hợp đồng xây dựng;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng xây dựng;
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, thưởng và phạt vi phạm hợp đồng;
 • Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng xây dựng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng;
 • Rủi ro và bất khả kháng;
 • Quyết toán và thanh lý hợp đồng xây dựng;
 • Các nội dung khác.

Đối với hợp đồng tổng thầu xây dựng ngoài các nội dung trên còn phải được bổ sung về nội dung, trách nhiệm quản lý của tổng thầu xây dựng.

Quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng

Trong phạm vi quyền và nghĩa vụ của mình, các bên cần lập kế hoạch và biện pháp tổ chức thực hiện phù hợp với nội dung của hợp đồng xây dựng đã ký kết nhằm đạt được những thỏa thuận trong hợp đồng; Tùy theo loại hợp đồng xây dựng, nội dung quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng bao gồm: Quản lý tiến độ thực hiện hợp đồng; Quản lý về chất lượng; Quản lý khối lượng và giá hợp đồng; Quản lý về an toàn lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ;

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh
Index