Chỉ giới đường đỏ là gì? Chỉ giới xây dựng là gì?

Chi gioi duong do la gi chi gioi xay dung la gi

Chỉ giới đường đỏ là gì?

Chỉ giới đường đỏ là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất được phép xây dựng và phần đất không được phép xây dựng. Chỉ giới đường đỏ được thể hiện trên bản đồ quy hoạch, và được lập, quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014, chỉ giới đường đỏ là ranh giới giới hạn phần đất được phép xây dựng công trình, ranh giới này được xác định trên bản đồ quy hoạch đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn.

Chỉ giới đường đỏ có vai trò quan trọng trong việc quản lý quy hoạch đô thị, xây dựng và bảo vệ cảnh quan đô thị. Chỉ giới đường đỏ là cơ sở để xác định ranh giới sử dụng đất, xác định diện tích đất xây dựng, diện tích đất không được phép xây dựng, xác định vị trí xây dựng công trình, xác định độ cao công trình,…

Chỉ giới đường đỏ được xác định bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên cơ sở quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn được duyệt.

Trong quá trình xây dựng, chủ đầu tư phải tuân thủ chỉ giới đường đỏ đã được xác định. Nếu xây dựng vượt quá chỉ giới đường đỏ, chủ đầu tư sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

Chỉ giới đường đỏ có thể được điều chỉnh trong trường hợp quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn được điều chỉnh. Việc điều chỉnh chỉ giới đường đỏ phải được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Chỉ giới xây dựng là gì?

Chỉ giới xây dựng là đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên lô đất, được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa. Chỉ giới xây dựng được xác định bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên cơ sở quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn được duyệt.

Chỉ giới xây dựng có vai trò quan trọng trong việc quản lý quy hoạch đô thị, xây dựng và bảo vệ cảnh quan đô thị. Chỉ giới xây dựng là cơ sở để xác định ranh giới sử dụng đất, xác định diện tích đất xây dựng, diện tích đất không được phép xây dựng, xác định vị trí xây dựng công trình, xác định độ cao công trình,…

Chỉ giới xây dựng được phân thành hai loại:

  • Chỉ giới xây dựng cận đường: là đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên lô đất sát với chỉ giới đường đỏ.
  • Chỉ giới xây dựng lùi: là đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên lô đất cách chỉ giới đường đỏ một khoảng nhất định.

Khi xây dựng, chủ đầu tư phải tuân thủ chỉ giới xây dựng đã được xác định. Nếu xây dựng vượt quá chỉ giới xây dựng, chủ đầu tư sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

Chỉ giới xây dựng có thể được điều chỉnh trong trường hợp quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn được điều chỉnh. Việc điều chỉnh chỉ giới xây dựng phải được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Sự khác nhau giữa chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng

Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng là hai khái niệm khác nhau, tuy nhiên, hai khái niệm này có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.

  • Chỉ giới đường đỏ là đường ranh giới giới hạn phần đất được phép xây dựng công trình, ranh giới này được xác định trên bản đồ quy hoạch đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn.
  • Chỉ giới xây dựng là đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên lô đất, được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa.

Về cơ bản, chỉ giới đường đỏ là đường ranh giới giới hạn phần đất được phép xây dựng công trình, trong đó có chỉ giới xây dựng. Chỉ giới xây dựng là đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên lô đất, nằm bên trong chỉ giới đường đỏ.

Ví dụ: Đối với một lô đất có chỉ giới đường đỏ là 10m, thì chỉ giới xây dựng cận đường sẽ là 10m, chỉ giới xây dựng lùi sẽ là 10m trở lên.

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh
Index